Jezus – deel 15 van 16

0
272
Jezus is gekomen om zondaars te redden!

Lezen: Hebreeën 2:5-18

Vers voor vandaag: “De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.” (Lucas 19:10)

Waarom is Jezus gekomen?
Als in het bedrijfsleven een nieuwe medewerker wordt aangesteld krijgt hij als het goed is een taakomschrijving. Op een stuk papier wordt kort en bondig weergegeven wat van hem verwacht wordt, wat zijn werkzaamheden zijn en waar zijn verantwoordelijkheden beginnen en ophouden.
Wat voor ‘taakomschrijving’ zou Jezus van de Vader hebben meegekregen voor Zijn bediening hier op aarde? Hier enkele punten uit de opdracht van Jezus Christus.

1. Gelijk worden aan de mensen
“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Filippenzen 2:5-8)

2. God bekend maken
“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” (Johannes 1:18)

3. Het Oude Testament vervullen
“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen.” (Matthéüs 5:17)

4. Overvloedig leven geven
“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” (Johannes 10:10b) “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matthéüs 11:28-30)

5. Zondaars redden
“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.” (Lucas 19:10) “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden.” (1 Timótheüs 1:15a)

6. Satan overwinnen
“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.” (1 Johannes 3:8b) “Opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden.” (Hebreeën 2:14b)

7. Gods wil doen
“Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Johannes 6:38)

Toepassing: Kunt u uw eigen taak als christen in een paar zinnen formuleren?

Gebed: Dank U, Heer Jezus, dat U Uw opdracht volbracht hebt voor mij. Amen.

© Maximum Life