Getuigenis

0
308
Mij is gegeven alle macht in hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matthéüs 28:18-20

Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde. Handelingen 1:8

Heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 1 Petrus 3:15,16

En verder: Psalm 96:2, Matthéüs 24:14, Marcus 16:15, Lucas 24:46-48, Romeinen 10:14,15, 2 Timótheüs 2:1,2, 1 Petrus 3:1.