Gods wil volgen

0
308
Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land. Psalm 143:10

Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Matthéüs 6:10

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2

En verder: Psalm 40:9, Matthéüs 26:39, Johannes 7:17, Efeziërs 5:17, Filippenzen 2:13, 1 Thessalonicenzen 4:3, 1 Thessalonicenzen 5:16-18, 1 Johannes 5:14.