Heilige Geest

0
295
Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen 1:8a

De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22

En verder: Psalm 51:13, Psalm 139:7, Jesaja 63:10, Joel 2:28, Matthéüs 28:19, Lucas 11:13, Johannes 14:26, Handelingen 2:38, Romeinen 8:26, 1 Corinthiërs 2:14-16,1 Corinthiërs 6:19, 2 Corinthiërs 5:5, Efeziërs 1:13,14, Efeziërs 4:30, Efeziërs 5:18, Efeziërs 6:17, 2 Thessalonicenzen 2:13, 2 Petrus 1:21.