Jezus – deel 12 van 16

0
261
In de Bijbel vinden wij meer dan 225 namen en titels voor Jezus Christus!

Lezen: Matthéüs 1:18-25

Vers voor vandaag: “Ik ben de opstanding en het leven.” (Johannes 11:25a)

Gebeurt het u ook wel eens dat woorden te kort schieten; dat u iets wilt zeggen wat zo mooi, zo groots, zo fantastisch is dat de gevoelens niet meer vertaald kunnen worden in woorden?

In de Bijbel vinden wij meer dan 225 namen en titels voor Jezus Christus. Eigenlijk valt niet in woorden te vatten wie Hij is. Daarom gebruikt de Bijbel zoveel namen en titels om de grootheid en de veelvoud van Jezus Christus te beschrijven en te schilderen.

Misschien wilt u vandaag deze namen en titels gebruiken om Jezus te verheerlijken in uw gebed. U kunt de woorden die gebruikt worden ‘terugbidden’ tot God. Bijvoorbeeld: “Heer dank U, dat U de weg bent voor mijn leven. Ik aanbid U omdat U voor alle mensen en ook voor mij de opstanding en het leven bent. Ik prijs U dat U de Koning van de hele aarde bent.”

Weg – (Johannes 14:6)
Opstanding en het leven – (Johannes 11:25)
Koning der gehele aarde – (Zacharia 14:9)
Engel zijns aangezichts – (Jesaja 63:9)
Voorspraak bij de Vader – (1 Johannes 2:1)
Verzoening voor onze zonden – (1 Johannes 2:2)
Wijsheid Gods – (1 Corinthiërs 1:24)
Eersteling – (1 Corinthiërs 15:23)
Rechter over levenden en doden – (Handelingen 10:42)
Hogepriester onzer belijdenis – (Hebreeën 3:1)
Hogepriester – (Hebreeën 4:14)
God – (Johannes 20:28)
Geliefde – (Efeziërs 1:6)
Voleinder des geloofs – (Hebreeën 12:2)
Uitverkoren – (1 Petrus 2:4)
Hoofd van het lichaam, de gemeente – (Colossenzen 1:18)
Erfgenaam van alle dingen – (Hebreeën 1:2)
Heilige knecht – (Handelingen 4:27)
Heer over de sabbat – (Lucas 6:5)
Leven – (Johannes 14:6)
Vorst – (Jesaja 55:4)
Onzienlijke – (1 Timótheüs 1:17)
Vredevorst – (Jesaja 9:5)
Steen des aanstoots – (Romeinen 9:32)
Ons paaslam – (1 Corinthiërs 5:7)
Rabbi – (Johannes 6:25)
Scepter uit Israël – (Numeri 24:17)
Heer over allen – (Romeinen 10:12)
Losprijs – (1 Timótheüs 2:6)
Rechtvaardige Spruit – (Jeremia 23:5)
Mijn geliefde – (Matthéüs 12:18)
Volheid der godheid – (Colossenzen 2:9)
Deur – (Johannes 10:9)

© Maximum Life