Met God verzoend

0
306
Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6:37

Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God
door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Romeinen 5:9-11

Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Colossenzen 1:21-23a

En verder: Romeinen 10:13, Romeinen 5:18, 2 Corinthiërs 5:18,19, Efeziërs 2:14-16, 1 Thessalonicenzen 5:9,10.