Natiën

0
312
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Jesaja 60:3

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus 2:9,10

Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
Openbaring 7:9,10

En verder: Genesis 18:18, Exodus 19:5,6, Psalm 96:3, Spreuken 14:34, Jesaja 65:1, Ezechiël 36:23.