God dienen – deel 1 van 8

0
281
Drie manieren om God te dienen!

Lezen: Jozua 1:1-9

Vers voor vandaag: “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” (Jozua 1:8)

De komende acht dagen gaan wij nadenken over het dienen van God aan de hand van het leven van Jozua. In deze korte overdenkingen zullen wij tot de ontdekking komen dat wij God op drie verschillende manieren kunnen dienen. Niet alle manieren zijn echter even goed.

Een opdracht en een belofte
Nadat de Israëlieten noodgedwongen 40 jaar in de woestijn hadden rondgezworven mochten ze eindelijk het beloofde land binnentrekken. Deze intocht in het Beloofde Land wordt uitvoerig beschreven in het bijbelboek Jozua. Dat boek begint met een heel bekend en prachtig hoofdstuk. Jozua, de nieuwe leider, kreeg een duidelijke opdracht van God. “Maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal.” (Jozua 1:2) Dat was klare taal. Het was hun ‘grote opdracht’.

Aan die opdracht werden een paar fantastische beloften verbonden. Vers 3: “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden.” Vers 5: “Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.” Vers 9: “Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.” Dat waren heel mooie beloften die die jongens meekregen bij het uitvoeren van hun ‘grote opdracht’. Maar, er werden ook enkele voorwaarden genoemd voor het ontvangen van deze beloften. Vier keer in dit hoofdstuk wordt Jozua aangemoedigd door God en door zijn mensen om sterk en moedig te zijn. Heel belangrijk als je een oorlog moet voeren. Veel belangrijker is echter wat genoemd wordt in de verzen 7 en 8. “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

De voorwaarde die genoemd werd is dat Jozua en zijn mensen dicht bij God moesten blijven. Zij moesten God gehoorzaam zijn. Zijn Woord overdenken en daar naar handelen.

Ik heb mij laten vertellen dat het woord dat hier voor overpeinzen gebruikt wordt, in de grondtekst hetzelfde woord is dat gebruikt wordt om het herkauwen van een koe weer te geven. Met andere woorden, wij moeten de Bijbel lezen en overdenken op dezelfde manier als een koe haar eten herkauwt.
Als boerenzoon weet ik natuurlijk hoe dat gebeurt. Eerst gaat de koe in een rustig tempo, maar zonder ophouden, de wei rond om voedsel te verzamelen. Als ze dan genoeg gegeten heeft zoekt ze een rustige plek op om het eten te herkauwen. Het voedsel komt weer terug in haar bek, waar het net zolang gemalen wordt totdat het helemaal is opgelost. Pas dan slikt de koe het eten echt door. Precies zó moeten wij de Bijbel bestuderen. We moeten eerst grazen, het geestelijke voedsel verzamelen, de Bijbel lezen. Daarna is het goed om een rustige plek op te zoeken om datgene wat we gelezen hebben in alle rust te overdenken en ons eigen te maken. Dan zal dat geestelijke voedsel echt een onderdeel van ons leven kunnen worden.

Toepassing: Schrijf eens op welke invloed de Bijbel tot nu toe op uw leven heeft gehad en hoe u graag met de Bijbel zou willen omgaan.

Gebed: Heer, dank U voor Uw Woord. Mag Uw Woord in groeiende mate een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zijn (Psalm 119:105). Amen.

© Maximum Life