Rebellie

0
305
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. Jesaja 1:18-20

Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nedrigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Jacobus 5:6b-8a

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:13-16

En verder: 1 Samuël 15:22,23, Romeinen 6:11-14, Efeziërs 5:21, Filippenzen 2:5-8, Hebreeën 13:17, 1 Petrus 2: 13-15, 1 Petrus 5:5,6,