Schuld

0
316
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. Psalm 103:8-13

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:1,2

Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. 1 Johannes 3:19,20

En verder: Psalm 32:1,5, Jesaja 43:25, Jesaja 44:22, Jesaja 55:7, Jeremia 33:8, Micha 7:18,19, Lucas 7:47-50, Johannes 3:17,18, Johannes 5:24, 2 Corinthiërs 5:17, Hebreeën 8:12, Hebreeën 10:17, Hebreeën 10:22, 1 Johannes 1:9,