Standvastigheid

0
331
In goede aarde, dat zijn zij, die, met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Lucas 8:15

Het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. Hebreeën 6:11,12

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Jacobus 1:2-4

En verder: Jesaja 26:3,4, Klaagliederen 3:26, Lucas 21:19, Romeinen 2:7, Romeinen 5:3-5, Romeinen 8:25, Romeinen 15:4-6, Galaten 5:22, Hebreeën 12:1, Jacobus 5:7,8.