Tucht

0
307
Een pad ten leven is hij, die de vermaningen in acht neemt, maar wie de terechtwijzingen veracht, doet dwalen. Spreuken 10:17

Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Hebreeën 12:5,6

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Hebreeën 12:11

En verder: Psalm 38:1, Psalm 94:12, Spreuken 1:7, Spreuken 3:12, Spreuken 6:23, Spreuken 12:1, Spreuken 13:18,24, Spreuken 15:5,32, Spreuken 29:17, Openbaring 3:19.