Voor altijd bij God

0
300
Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 116:15

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Johannes 14:1,2

Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. 2 Corinthiërs 5:6-9

En verder: Psalm 23:6b, 1 Corinthiërs 2:9, 1 Corinthiërs 15:55-58, 2 Corinthiërs 5:1-5, 1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaring 21:3-5.