Wederkomst

0
315
En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Johannes 14:3

Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan: daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Thessalonicenzen 4:16,17

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ja, Ik kom spoedig. Amen Openbaring 22:12,20

En verder: Zacharia 14:3-7, Matthéüs 24:27,30,42, Marcus 14:62, Handelingen 1:11, Colossenzen 3:4, 1 Thessalonicenzen 1:7-10, 2 Timótheüs 4:8, 1 Petrus 5:4, 1 Johannes 3:2, Openbaring 1:7.