de Heilige Geest – deel 12 van 12

0
290
Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?

Lezen: Matthéüs 12:22-37

Vers voor vandaag: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.” (Matthéüs 12:30)

Vandaag als een soort appendix bij deze serie studies over de Heilige Geest nog één vraag.

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?
Het bijbelgedeelte van vandaag is niet gemakkelijk. Jezus genas een bezeten man en werd vervolgens door de Farizeeën beschuldigd van duivelse invloeden.
In die context zegt Jezus: “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.” (Matthéüs 12:31,32)

Een paar dagen geleden hebben wij stilgestaan bij het feit dat God graag onze zonden vergeeft (1 Johannes 1:9, Psalm 86:5). Is er dan toch één zonde die God niet kan of wil vergeven? En zo ja, welke zonde is dat dan? Of belangrijker nog, heb ik mij ooit aan die zonde schuldig gemaakt?

Om hier een antwoord op te geven is het belangrijk om nog eens stil te staan bij het werk van de Heilige Geest. In Johannes 16:8-11 zegt Jezus over het werk van de Heilige Geest: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”

Hier kunnen wij lezen dat de eerste taak van de Heilige Geest is om niet-gelovigen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Welke zonde?
De zonde van het afwijzen van Jezus Christus! Daar ligt immers de kern van álle zonde.
Zonde tegen de Heilige Geest wil dan ook zeggen dat iemand, terwijl hij door de Geest van zonde en de noodzaak van verlossing wordt overtuigd, bewust Jezus Christus blijft verwerpen. Ook anderen houdt hij tegen, en het verlossingswerk van Jezus Christus verklaart hij tot duivelswerk. Daarin raakt hij zó verhard, dat hij zelfs geen angst of berouw meer over die houding kent.
Dat was precies de zonde van de Farizeeën. Gods Geest probeerde ook hen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar zij verwierpen deze waarschuwing van de Heilige Geest en verklaarden Jezus voor duivel.

Van alle zonden is vergeving mogelijk. Wat u ook hebt gedaan, ga met uw zonde open en eerlijk naar God toe. Belijd Hem uw zonde en aanvaard de vergeving die Hij aanbiedt. God verlangt ernaar om u te vergeven.

Er is maar één zonde die God niet vergeven kan en niet vergeven wil. Dat is de zonde van het afwijzen van Jezus als persoonlijke Verlosser. En omdat de Heilige Geest de ‘Overtuiger’ en de ‘Evangelist’ is noemt Jezus dit de zonde tegen de Heilige Geest.

Toepassing: Hebt u zich laten overtuigen door de Heilige Geest? Dan is er geen enkele zonde meer die God niet van harte vergeven wil als gevolg van oprecht berouw en belijdenis. Misschien een aanmoediging om echt ‘schoon schip te maken’ indien dat nodig mocht zijn.

Gebed: Hemelse Vader, dank U dat U mij graag alles vergeeft als ik mijn zonden belijd. Amen.

© Maximum Life