de Heilige Geest – deel 2 van 12

0
309
De Heilige Geest is God!

Lezen: Johannes 14:1-31

Vers voor vandaag: “De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26)

Gisteren zijn wij begonnen met een serie studies over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. De eerste vraag die wij ons daarbij gesteld hebben is: Wie is de Heilige Geest eigenlijk?

1. De Heilige Geest is een persoon (studie van gisteren).
2. De Heilige Geest is God (studie van vandaag).
3. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid (studie van morgen).

De Heilige Geest is God
De Bijbel maakt niet alleen duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is, maar ook dat Hij God is. Zo wordt de Heilige Geest vaak in één adem met God genoemd.
In 2 Samuël 23:2,3 wordt bijvoorbeeld eerst gezegd dat de Heilige Geest spreekt en tegelijk wordt verteld dat God spreekt.
In Handelingen 5:3,4 staat dat Ananias de Heilige Geest bedroog en dat hij tegen God loog.
In 1 Corinthiërs 3:16 kunnen wij lezen dat wij een tempel van God zijn omdat de Heilige Geest in ons woont. In al die bijbelgedeelten wordt de Heilige Geest gelijkgesteld met God.

Daarnaast bezit de Heilige Geest ook eigenschappen die alleen God bezit.
Enkele voorbeelden:
Hij is alomtegenwoordig“Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?” (Psalm 139:7)
Hij is eeuwig“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen.” (Hebreeën 9:14)
Hij is alwetend “Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” (1 Corinthiërs 2:10b)

Ten slotte verricht de Heilige Geest werken, die alleen God kan doen.
Weer een paar voorbeelden:
Hij is Schepper “De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.” (Job 33:4)
Hij doet mensen wedergeboren worden“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3:5,6)
Hij geeft leven“De Geest is het, die levend maakt.” (Johannes 6:63a)
Hij rechtvaardigt en heiligt “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” (1 Corinthiërs 6:11b)

De Heilige Geest wordt in de Bijbel dus herhaaldelijk op één lijn gesteld met God.
Hij bezit eigenschappen die alleen God bezit en Hij verricht werken die alleen God kan doen.
De Heilige Geest is God.

Toepassing: Hebt u de Heilige Geest in uw denken misschien een mindere plaats gegeven dan God de Vader of Jezus Christus? Hoe denkt u dit te corrigeren?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U God bent en in mij woont. Amen.

© Maximum Life