de Heilige Geest – deel 6 van 12

0
283
Geestelijke vrucht is een vanzelfsprekend gevolg van een gezond geestelijk leven!

Lezen: Galaten 5:13-26

Vers voor vandaag: “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” (Galaten 5:25)

Het werk van de Heilige Geest
Gisteren hebben wij het gehad over de zekerheid die de Heilige Geest wil geven. Vandaag een paar opmerkingen over Zijn aandeel in ons christenleven.

Hij helpt ons te bidden
In Romeinen 8:26 kunnen wij lezen: “De Geest komt onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”.
De Bijbel leert ons op vele plaatsen dat God ons verhoort wanneer wij bidden naar Zijn wil.
Maar wat is de wil van God? Hoe kunnen wij begrijpen wat Gods bedoeling is en wat Hij met ons voorheeft? Paulus schrijft dat dit een zwakheid is in ons leven. Wij weten eigenlijk niet waar wij God om kunnen en mogen vragen. Met onze menselijke beperktheden kunnen wij God onmogelijk doorgronden. Maar de Geest van God komt ons bij die zwakheid te hulp. Hij wil ons graag de wil van God bekend maken, zodat wij kunnen bidden naar Gods wil, zodat Hij ons kan verhoren.

Hij helpt Gods Woord te begrijpen
In 1 Corinthiërs 2:14 staat: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” Met andere woorden, ongeestelijke mensen, mensen die de Geest van God niet hebben, niet-christenen, kunnen het Woord van God eenvoudigweg niet begrijpen. In het vers daarvoor staat: “Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd (onderwezen) zijn.” (1 Corinthiërs 2:13a)

De Bijbel is geschreven onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Hij is de Auteur van dit boek en daardoor de Enige die het Woord van God kan uitleggen en ‘vertalen’ in ons leven. Mensen kunnen het Woord van God alleen maar begrijpen als de Heilige Geest in hun leven is; als ze Hem toestaan het Woord van God uit te leggen. “Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid.” (Johannes 16:13)

Hij produceert vrucht
In Galaten 5:22 staat: “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
Zo gauw wij God toebehoren wil de Heilige Geest in ons leven aan het werk gaan. Hij wil in ons leven goede en blijvende vrucht produceren. Maar hoe kan die vrucht dan in ons leven groeien? Hoe kan die vrucht zichtbaar en merkbaar worden in ons leven?
Zeker niet alleen door goed ons best te doen en door te proberen. Zeker niet door op eigen kracht de vrucht van de Geest eruit te willen persen.
Nee, geestelijke vrucht is een vanzelfsprekend gevolg van een gezond geestelijk leven. Als wij leven onder controle van de Heilige Geest, dan hoeven wij zelf die vrucht niet te produceren. Gods Geest laat die vrucht dan in ons leven groeien. Als wij de Heilige Geest vrij spel geven in ons leven dan groeien al die prachtige vruchten geleidelijk aan en worden zichtbaar. Dan vormt Hij ons beetje bij beetje, zodat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. En zó stelt de Heilige Geest ons in staat steeds meer vrucht te dragen. Vrucht die blijft.

Toepassing: Zijn de vruchten van de Geest in uw leven de laatste tijd zichtbaar gegroeid?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U Uw vruchten wilt produceren in mijn leven. Amen.

© Maximum Life