de Heilige Geest – deel 7 van 12

0
289
De Heilige Geest wil ons christenen kracht geven om te getuigen van Jezus!

Lezen: 1 Corinthiërs 12:12-31

Vers voor vandaag: “Allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” (1 Corinthiërs 12:13b)

Het werk van de Heilige Geest
De afgelopen dagen hebben wij het werk van de Heilige Geest in de levens van christenen bestudeerd.
Hij overtuigt.
Hij doet wedergeboren worden.
Hij woont in ons.
Hij maakt ons tot kinderen van God.
Hij geeft geloofszekerheid.
Hij helpt ons te bidden.
Hij helpt Gods Woord te begrijpen.
Hij produceert vrucht.
Vandaag nog twee werken van Gods Geest die beide met de dienst voor God te maken hebben.

Hij geeft kracht
De laatste woorden van Jezus Christus vlak voor Zijn hemelvaart waren: “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn . . . ” (Handelingen 1:8a)
Kracht waarvoor? Om Zijn getuigen te zijn.
De Heilige Geest wil ons christenen kracht geven om te getuigen van Jezus.
Hij wil ons aanmoedigen, toerusten en sterk maken om vrijmoedig te getuigen van onze Heer.

Een geweldig voorbeeld van dit werk van de Heilige Geest vinden wij in het leven van Petrus. Deze impulsieve, goedwillende apostel verloochende zijn Heer drie keer toen het hem te heet onder de voeten werd. Na de Pinksterdag met de uitstorting van de Heilige Geest was hij een totaal ander mens geworden. Hij werd als gevangene voorgeleid op dezelfde plaats waar hij Jezus eens verloochend had. Voor dezelfde mensen die hadden meegewerkt aan de veroordeling van Jezus getuigde hij nu op een krachtige manier van zijn geloof in Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest.

Hij rust toe tot dienstbetoon
Zoals een mens natuurlijke talenten ontvangt bij zijn natuurlijke geboorte, zo ontvangt een christen geestelijke talenten – de gaven van de Heilige Geest – bij zijn geestelijke geboorte. Op het moment van de wedergeboorte, dus op het moment dat de Heilige Geest in iemands leven komt, ontvangt die persoon één of meerdere gaven van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest alle christenen op een unieke manier toerust om dienstbaar te zijn in het Lichaam van Jezus Christus.
Zo zijn er christenen die van God de gave van wijsheid hebben ontvangen. Anderen hebben de gave van kennis of van geloof. Weer anderen gaven van genezing, werking van krachten, profetie, het onderscheiden van geesten of het spreken in tongen. Ieder christen heeft op deze manier een speciale taak en een bijzondere plaats binnen het Lichaam van Christus. Niet in de eerste plaats ten behoeve van zichzelf, maar ten dienste van anderen, ten dienste van de Gemeente van Jezus Christus.
De Heilige Geest deelt al deze gaven uit. Hij helpt christenen te ontdekken wat hun speciale gaven zijn en Hij leidt christenen zodat zij hun gaven gebruiken ten dienste van anderen.
(In een andere serie van 12 studies gaan wij uitvoerig in op de gaven van de Geest.)

Toepassing: Hoe ervaart u de kracht van de Heilige Geest in uw leven?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U mij hebt toegerust om God en de Gemeente van Jezus Christus te dienen. Amen.

© Maximum Life