De lijdensweek – deel 7 van 7

0
288
Zaterdag – Stilte

Lezen: Psalm 22:1-32

Vers voor vandaag: “Omdat Hij het gedaan heeft.” (Psalm 22:32b)

Toen Jezus stierf roerde de hele schepping zich. Het was alsof de schepping protesteerde tegen de dood van haar Schepper. Het voorhangsel van de tempel scheurde; de aarde beefde, rotsen scheurden, graven gingen open en vele ontslapen christenen stonden op uit de dood en vertoonden zich aan de mensen. Zo onbeschrijflijk was dit getuigenis dat velen tot geloof kwamen (Matthéüs 27:51-54).

Jezus werd van het kruis afgehaald en begraven. Een wacht werd bij het graf geplaatst.
Toen werd het stil.

In de stilte van vandaag wil ik graag met u nadenken over de laatste woorden van Jezus; datgene wat Hij aan het kruis gezegd heeft. Het waren zeven zinnen. Drie daarvan zijn vol bewogenheid voor de mensen. Drie zijn gebeden gericht tot de Vader. Twee maken duidelijk dat Jezus Zijn taak volbracht had.

1. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lucas 23:34a)
In hun fanatieke haat hadden de mensen geschreeuwd: “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.” (Matthéüs 27:25b) Ze begrepen werkelijk niet wat voor afschuwelijk oordeel zij over zichzelf afriepen. In een toestand van absolute vernedering en gekweld door verschrikkelijke pijnen dacht Jezus aan deze mensen. Hij vroeg de Vader om hen te vergeven wat zij Hem hadden aangedaan.

2. “Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” (Lucas 23:43b)
Woorden van troost en bemoediging, gericht tot een misdadiger die op de laatste momenten van zijn leven tot inkeer kwam. In deze gebeurtenis vinden wij drie fantastische lessen: (a) Ook als wij ons hele leven ‘verknald’ hebben accepteert God ons onmiddellijk. (b) Eén oprecht woord is voldoende (zie ook Romeinen 10:13). (c) Na onze dood zijn wij direct bij God.

3. “Vrouw, zie, uw zoon. Zie, uw moeder.” (Johannes 19:26b,27b)
Toen Jezus enkele weken na Zijn geboorte in de tempel werd opgedragen aan God zei de oude Simeon, geleid door de Heilige Geest, tegen Maria: “Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.” (Lucas 2:35a) Op het moment dat Maria dat zwaard in al zijn pijnlijke kracht voelde gaf Jezus blijk van Zijn zorg voor Zijn moeder. Hij gaf Johannes de opdracht voor Zijn moeder te zorgen.

4. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Marcus 15:34b)
Dit moet het meest eenzame moment in de geschiedenis van de mensheid geweest zijn. God keerde Zich van Zijn Zoon af omdat Hij zonder te zondigen tot zonde was geworden. Het antwoord op deze vraag van Jezus is: Om de mensheid te verlossen.

5. “Mij dorst!” (Johannes 19:28b)
Johannes maakt duidelijk dat Jezus dit zei, opdat het laatste schriftwoord dat nog niet vervuld was in Hem ook vervuld zou worden. U kunt de profetie nalezen in de Psalmen 22:16 en 69:22.

6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30)
Deze woorden van Jezus volgen direct op het vervullen van de laatste profetie. Ze maken duidelijk dat Jezus alles gedaan had wat Zijn Vader Hem had opgedragen. Hij had Zijn missie vervuld.

7. “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” (Lucas 23:46)
Met de laatste kracht die Jezus nog in Zich had schreeuwde Hij deze woorden uit. Mooie woorden van vertrouwen en overgave. Toen gaf Hij de geest.

Toepassing: De beste toepassing vandaag is vol verwondering stil zijn.

Gebed: Heer Jezus, dank U dat U verlossing geeft aan iedereen die Uw Naam aanroept. Amen.

© Maximum Life