De opstanding – deel 2 van 5

0
286
Zonder opstanding geen geloof. Zonder geloof geen hoop!

Lezen: Handelingen 13:26-39

Vers voor vandaag: “Ieder, die gelooft, wordt gerechtvaardigd door Hem.” (Handelingen 13:39b)

Gisteren hebben wij stilgestaan bij het feit dat de opstanding van Jezus Christus de kern is van het christelijk geloof. Zonder opstanding geen geloof. Zonder geloof geen hoop.
Als de opstanding van Jezus dan zó belangrijk is, hoe zeker kunnen wij dan zijn dat die opstanding ook daadwerkelijk – dat wil zeggen letterlijk, op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats – heeft plaatsgevonden. Daar gaan wij ons vandaag en de komende dagen mee bezig houden. Achtereenvolgens zullen wij de volgende onderwerpen bestuderen:
1. Jezus voorspelde Zijn opstanding.
2. Het graf was leeg.
3. De tegenstanders hadden geen weerwoord.
4. Het getuigenis van christenen.

1. Jezus voorspelde Zijn opstanding
Frank Morison, een ongelovige Engelse advocaat, wilde voor eens en voor altijd bewijzen dat de opstanding een fabeltje was. Hij nam de tijd om een gedetailleerde studie over de dood en de opstanding van Jezus Christus te maken. Uiteindelijk waren de ‘bewijzen’ voor de letterlijke opstanding van Jezus voor hem zo overweldigend dat deze agnosticus op de knieën ging. Hij nodigde Jezus Christus uit om Heer en Meester over zijn leven te worden. Vervolgens schreef hij een boek over de opstanding: “Who moved the Stone?” (Wie verplaatste de steen?).

Telkens wanneer Jezus sprak over Zijn dood voegde Hij daar aan toe dat Hij na drie dagen weer zou opstaan uit de doden. Zoiets kan alleen iemand zeggen die niet goed bij zijn hoofd is, of iemand die weet dat dit ‘onmogelijke’ uiteindelijk gaat gebeuren. Jezus wist dat Hij zou opstaan uit de dood. Hierbij een voorbeeld daarvan uit alle vier de Evangeliën.

“Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage opgewekt worden.” (Matthéüs 16:21)

“En zij hielden dit woord vast en trachtten onder elkander te weten te komen, wat het was, uit de doden opstaan.” (Marcus 9:10)

“En Hij zeide: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage worden opgewekt.” (Lucas 9:22)

“De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen? (Jezus had net voor de eerste keer de tempel schoon geveegd.) Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had.” (Johannes 2:18-22)

Toepassing: Gelooft u dat Jezus letterlijk is opgestaan?

Gebed: Heer Jezus, dank U dat U zo duidelijk bent geweest over Uw eigen opstanding. Amen.

© Maximum Life