De ware wijnstok – deel 6 van 7

0
275
We kunnen niets doen wat van waarde is voor het Koninkrijk van God zonder Jezus!

Lezen: Handelingen 2:22-28 en Psalm 16

Vers voor vandaag: “Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht.” (Psalm 16:11b)

De sleutel tot vrucht dragen is ‘in Jezus zijn’.
Zes kenmerken van iemand die ‘in Jezus’ is:
1. Vrucht dragen
2. Gesnoeid worden

3. Afhankelijkheid
In Johannes 15:5 zegt Jezus: “Zonder Mij kunt gij niets doen”. Dat is natuurlijk niet waar. Wij kunnen veel doen zonder Jezus (dat is vaak ons probleem). We kunnen echter niets doen wat van waarde is voor het Koninkrijk van God zonder Jezus.

Eigenlijk zijn wij christenen niet anders dan kleine, zwakke ranken die in zichzelf waardeloos zijn, maar die heel waardevol worden als ze verbonden zijn met de wijnstok. Een rank is volkomen afhankelijk van de wijnstok. Het besef van deze absolute afhankelijkheid is een kenmerk van ‘in Jezus zijn’.

4. Gebedsverhoring
In Johannes 15:7 lezen wij de volgende fantastische belofte: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.” Aan die belofte zijn twee voorwaarden verbonden: ‘in Hem’ blijven en toestaan dat Zijn Woord ‘in ons’ blijft. Dat wil zeggen dat wij Zijn Woord moeten bestuderen, kennen, opbergen in ons hart en er naar leven.
Psalm 37:4 geeft deze gedachte op een heel warme manier weer: “Verlustig u in de Here (blijf in Hem); dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.”

5. Liefde voor elkaar
In Johannes 15 de verzen 9, 12 en 17 spreekt Jezus over liefde. Hij zegt in essentie: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik jullie liefgehad. Zo moeten jullie elkaar liefhebben.”
De kern van liefde voor elkaar is geven, ‘jezelf geven’. Het summum van liefde voor een ander is de bereidheid om het meest kostbare te geven wat je hebt: je eigen leven. Dat is precies wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan.

6. Blijdschap
“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.” (Johannes 15:11). Blijdschap voor Jezus betekent niet de afwezigheid van zorgen en problemen. Je zou haast zeggen integendeel. Tijdens de donkere dagen voor Zijn lijden en Zijn dood sprak Jezus meer over blijdschap dan op andere tijden in Zijn leven. De reden voor Jezus’ blijdschap vinden wij in Handelingen 2:25,26. Daar staat dat David over Jezus zei: “Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd.” Zo kunnen ook wij diepe vrede en blijdschap ervaren in moeilijke omstandigheden als wij Hem voor ogen houden; als wij ‘in Hem’ blijven.

Toepassing: Op deze pagina staan zes kenmerken van ‘in Hem’ zijn. In hoeverre herkent u zich daarin?

Gebed: Heer, help mij om deze fantastische waarheid van ‘in U zijn’ te begrijpen en toe te passen. Amen.

© Maximum Life