Depressie – deel 2 van 7

0
300
Ook christenen kunnen depressief worden!

Lezen: 1 Koningen 18:16-46

Vers voor vandaag: “Elia ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en hij zeide: Het is genoeg! Neem nu Here mijn leven.” (1 Koningen 19:4)

In goed gezelschap
Tijden van depressie komen in veel levens voor. Ook in levens van christenen en van dienaren van God. In het bijbelgedeelte van vandaag kunnen wij bijvoorbeeld lezen hoe het de profeet Elia verging. Hij werd zwaar depressief. Zelfs zo dat hij God vroeg om een einde aan zijn leven te maken. En dat terwijl God hem even daarvoor op zo’n wonderlijke manier had gebruikt.

Achab – de toenmalige koning – was een slecht mens. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die vóór hem geweest waren. Hij krenkte de God van Israël meer dan alle koningen daarvoor. (Het zal maar over je verteld worden.) Hij trouwde met Izebel, de dochter van de koning van de Sidoniërs en hij begon Baäl te dienen. (U kunt het allemaal nalezen in 1 Koningen 16:29-34.)

Om die zondige koning te straffen stuurde God Elia naar Achab met een slechte boodschap: “Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.” (1 Koningen 17:1b)

Zo gebeurde het ook. Drie-en-een-half jaar regende het niet. Dat was een ramp voor het land en voor het volk. Een hongersnood brak uit.

Toen liet Elia het hele volk van Israël bijeenroepen op de berg Karmel. Daar slachtte hij een stier en daagde de vierhonderdvijftig profeten van Baäl uit dat offer door een wonder te verbranden. Hoe die priesters ook hun best deden, er gebeurde helemaal niets.

Tegen de avond slachtte Elia een stier en bad God om een wonder. Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. Toen het volk dit grote wonder zag keerden zij zich tot God en doodden de vierhonderdvijftig profeten van Baäl. De volgende dag regende het weer.

Dat was letterlijk een bergtop-ervaring voor Elia. Een geweldig geestelijk hoogtepunt. Een fantastische gebeurtenis. Maar, na de berg komt vaak het dal. Dat was ook zo in het leven van Elia. Hij werd zwaar depressief.

1 Koningen 19:1-4: “Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had venomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen te Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu, Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”

Toepassing: Elia werd depressief uit angst. Bent u wel eens depressief? Zo ja, hebt u ontdekt wat dit proces in uw leven op gang kan brengen?

Gebed: Heer, dank U dat Uw Woord eerlijk de zwakten van ‘grote’ mannen en vrouwen laat zien. Dank U dat U ons daarmee duidelijk maakt dat wij in goed gezelschap zijn als het ons een keer niet zo goed gaat. Amen.

© Maximum Life