Engelen – deel 1 van 4

0
352
Wat zijn engelen?

Lezen: Numeri 22:22-35

Vers voor vandaag: “Looft Hem, al zijn engelen.” (Psalm 148:2a)
 
Rond de geboorte van Jezus zijn wij enkele keren engelen tegen gekomen. Een goede gelegenheid om eens na te denken over deze hemelse schepselen. We laten opnieuw de Bijbel aan het woord.

Wat zijn engelen?

Geschapen wezens
“Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen.” (Psalm 148:2-5)

Onsterfelijk
“En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.” (Lucas 20:34-36)

Machtige en gehoorzame dienaars van God
“Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.” (Psalm 103:20)

Groot in aantal
“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.” (Hebreeën 12:22)

Geen mannen en geen vrouwen
“Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zijn als engelen in de hemel.” (Matthéüs 22:30)

Niet perfect
“Zie, in zijn dienaren stelt Hij geen vertrouwen, en bij zijn engelen vindt Hij dwaling.” (Job 4:18)

Meestal onzichtbaar, soms zichtbaar
Zie het verhaal van Bileam in het bijbelgedeelte van vandaag.

Wezens met emoties
“Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.” (Lucas 15:10)

De Bijbel en ook Jezus laat geen ruimte om te twijfelen aan het bestaan van engelen. Ook al is het bestaan van engelen voor ons niet zo gemakkelijk te begrijpen, er wordt een beeld geschilderd van geschapen, emotionele wezens, met veel wijsheid en kracht, die God dienen. Ze zijn echter niet perfect en ze vermenigvuldigen zich niet.

Morgen meer over de bediening van engelen in het leven van christenen en van niet-christenen.

Toepassing: Denk eens na over het beeld dat u zich van engelen hebt gevormd.

Gebed: Heer, samen met de engelen wil ik U loven en aanbidden. Amen.
 
© Maximum Life