Engelen – deel 3 van 4

0
328
De rol van engelen in het aardse leven van Jezus!

Lezen: Matthéüs 2:13-23

Vers voor vandaag: “Engelen kwamen en dienden Hem.” (Matthéüs 4:11b)

We zijn begonnen aan deze serie studies over engelen naar aanleiding van de rol die engelen speelden rond de geboorte van Jezus Christus. Na wat inleidende gedachten over engelen en de drievoudige rol die engelen spelen in het leven van gelovigen, vandaag een aantal bijbelverzen die ons laten zien welke belangrijke rol engelen speelden in het aardse leven van Jezus Christus.

Engelen kondigden Zijn komst aan
“En de engel (Gabriël) zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.” (Lucas 1:30,31) “Zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.” (Matthéüs 1:20b)

Engelen kondigden Zijn geboorte aan
“En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde.” (Lucas 2:10-13)

Engelen beschermden Hem
“Zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg.” (Matthéüs 2:13a)

Engelen dienden Hem
“Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” (Matthéüs 4:11)

Engelen waren getuigen van Zijn opstanding
“En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.” (Matthéüs 28:2,3) “Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timótheüs 3:16)

Engelen vergezelden Hem bij Zijn hemelvaart
“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” (Handelingen 1:9-11)

Engelen zullen Hem vergezellen bij Zijn wederkomst
“De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16a)

Toepassing: Hebt u er een verklaring voor waarom wij zo weinig aandacht geven aan engelen?

Gebed: Heer, ik wil meer open staan voor Uw leiding door Uw engelen in mijn leven. Amen.

© Maximum Life