Engelen – deel 4 van 4

0
351
De rol van engelen in de heilsgeschiedenis!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden

Vers voor vandaag: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.” (Johannes 1:52)

Ter afsluiting van deze serie studies over engelen nog enkele voorbeelden van de rol van engelen in de heilsgeschiedenis.

Engelen jubelden toen God de wereld schiep
“Waar waart gij (Job), toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?” (Job 38:4-7)
In deze verzen wordt het woord engelen niet gebruikt, maar het is duidelijk dat hier gesproken wordt over engelen. Immers, wie anders zouden getuige hebben kunnen zijn van de schepping?

Engelen waren bij de verschijning van God aan Mozes op de berg Sinaï
“Deze (Mozes) is het, die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de Sinaï, en met onze vaderen; en hij ontving levende woorden om die u te geven.” (Handelingen 7:38)
Zie ook Exodus 19:1-20:17.

Engelen zullen een belangrijke rol spelen bij het ‘binden’ van satan
“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.” (Openbaring 20:1-3)

De engelen zullen de uitvoerders van het oordeel zijn
“Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.” (Matthéüs 13:49)

Verder waren engelen vele malen boodschappers van God in de Oud Testamentische tijd en ook na de geboorte van Jezus Christus.
Een opsomming: Hagar (Genesis 16:7-14), Abraham (Genesis 18:2-15), Lot (Genesis 19:1-22), Jakob (Genesis 28:12), Mozes (Exodus 3:2), Jozua (Jozua 5:13-15), Gideon (Richteren 6:11-24), David (2 Samuël 24:16,17), Elia (1 Koningen 19:5-7), Daniël (Daniël 6:23), Zacharia (Zacharia 2:3), Jozef (Matthéüs 1:20-25), enkele vrouwen (Matthéüs 28:1-7), Zacharias (Lucas 1:11-20), Maria (Lucas 1:26-38), de herders (Lucas 2:9-15), Maria van Magdala (Johannes 20:11-13), de apostelen (Handelingen 1:10,11), Petrus (Handelingen 5:19,20), Filippus (Handelingen 8:26), Cornelius (Handelingen 10:3-8), Paulus (Handelingen 27:23,24), Johannes (Openbaring 1:1).

Eén belangrijk aspect hebben wij in deze studie over engelen overgeslagen: de zondeval van engelen, die hen tot duivels maakte. Dit onderwerp komt in een andere studie aan de orde.

Toepassing: Hoe hebben de afgelopen vier dagen uw beeld van engelen veranderd?

Gebed: Heer, dank U dat wij in de rol en het werk van de engelen iets kunnen proeven van Uw grote liefde en zorg voor de mensen. Amen.

© Maximum Life