Gebed – deel 4 van 5

0
286
Gebedsverhoring vindt altijd plaats als wij God vertrouwen!

Lezen: Psalm 116:1-19

Vers voor vandaag: “Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.” (Psalm 116:1)

9. Bid vol vertrouwen
Jaren geleden was Arie, één van onze medewerkers, ziek; hij had kanker. Honderden, en misschien wel duizenden christenen werden gemobiliseerd om voor hem te bidden. Even leek het erop dat deze collega genezen was. We organiseerden zelfs op een doordeweekse avond een dankdienst waar honderden mensen aan deelnamen. Toch overleed Arie een paar maanden later.

Deze gebeurtenissen rond het lijden en de dood van Arie hebben diepe sporen achtergelaten in mijn leven en mijn denken over gebed. Ik heb op een moeilijke manier belangrijke lessen geleerd.

a. Gebedsverhoring is niet automatisch
God belooft onze gebeden te horen en te verhoren als ze naar Zijn wil zijn. Het doorgronden van Gods wil is echter niet altijd eenvoudig. In Jesaja 55:8,9 staat: “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” In algemene zin vinden wij een weergave van Gods wegen, Zijn gedachten en Zijn wil in Zijn Woord. In persoonlijke en specifieke situaties kan God ons Zijn wil bekend maken door Zijn Heilige Geest. Toch blijft veel van het wezen en de wil van God voor ons, nietige mensen, verborgen en ondoorgrondelijk. God is soeverein en doet wat Hij wil.

b. Gebedsverhoring is niet af te dwingen
Ook al mobiliseren wij de hele wereld, God laat Zich niet dwingen. Hij weet wat (uiteindelijk) goed voor ons is en Hij handelt daarnaar. In dat alles doet God “alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben” (Romeinen 8:28a).

c. Gebedsverhoring vindt altijd plaats als wij God vertrouwen
Toen Jezus in de hof van Gethsemane was vroeg Hij de Vader om de verschrikkelijke beker van Zijn lijden en dood weg te nemen. Dat was een heel begrijpelijk gebed, maar Jezus voegde er onmiddellijk aan toe: “Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Matthéüs 26:39b) Deze toevoeging maakte het gebed van Jezus tot het volmaakte gebed. Hij maakte zijn (menselijke) wil aan God bekend, maar maakte die gelijk ondergeschikt aan Gods wil. Als wij vertrouwen dat Gods wil de beste is, mogen wij ook geloven dat ieder oprecht gebed verhoord wordt. Misschien was echter mijn belangrijkste les dat de essentie van het gebed niet ligt in het bekendmaken van onze wensen en verlangens, maar in het zoeken van God. God wil dat wij bidden omdat Hij weet dat wij Hem nodig hebben. Gebedsverhoring is primair een open relatie met God.

10. Bid vol verwachting
Het bovenstaande over Gods soevereiniteit doet echter niets af aan de prachtige beloften in de Bijbel over gebed. Op grond van die beloften mogen wij vol verwachting bidden. Soms antwoordt God gebeden direct, zoals bij Petrus die ten onder ging toen hij even op het water mocht lopen. Hij riep om hulp en onmiddellijk strekte Jezus Zijn hand uit (Matthéüs 14:25-33). Soms moeten wij wachten op gebedsverhoring, zoals bij Lazarus die overleed omdat Jezus opgehouden werd. Soms ook worden onze gebeden op een andere manier verhoord dan waar wij om vragen. Toen Jezus in de hof van Gethsemane bad om een uitweg nam God het lijden niet van Hem weg, maar Hij zond wel een engel om Hem te troosten en kracht te geven (Lucas 22:43).

Toepassing: Probeer uw zogenaamde onverhoorde gebeden eens te evalueren met bovenstaande gedachten.

Gebed: Heer, dank U dat ik U mag vertrouwen dat U altijd het beste met mij voorhebt. Amen.

© Maximum Life