God – deel 5 van 7

0
306
Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien?

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Gij zijt groot, Here HERE, want niemand is U gelijk.” (2 Samuël 7:22a)

God is niet in woorden of beelden te vatten. Toch is dat precies wat wij in deze studies over God proberen te doen. Per definitie zal deze poging dan ook zeer gebrekkig blijven.

Gisteren hebben wij gezien dat God geest is (Johannes 4:24). God is echter ook Iemand, een Persoon. Hij heeft een karakter, eigenschappen, namen. Vandaag beginnen wij met enkele van de eigenschappen van God in het kort op een rijtje te zetten.

God is eeuwig
God heeft tijd geschapen. Zelf valt Hij buiten de tijd. Hij heeft geen begin en geen einde. God is er altijd geweest en Hij zal er altijd zijn. In Jesaja 57:15 staat dat Hij in eeuwigheid troont.

God is oneindig
Zoals God niet ‘leeft’ binnen de tijd die Hij geschapen heeft, zo ‘leeft’ Hij ook niet binnen Zijn schepping van ruimte en materie. “Zie, die hemelen, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten.” (1 Koningen 8:27)

God is almachtig
Dat wil zeggen dat God 100% macht heeft. Er is niets wat Hij niet kan. “Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27)

God is alwetend
In 1 Johannes 3:20 kunnen wij lezen dat God kennis heeft van alle dingen. En in Psalm 147:5b staat: “Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.” God weet alles van wat er op dit moment over de hele wereld gebeurt. Hij weet wat in het verleden is gebeurd en Hij weet wat de toekomst in petto heeft. Voor sommige mensen is deze gedachte beangstigend. Anderen geeft de gedachte dat God ons door en door kent moed.

Denk maar aan Psalm 139. “Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” (vers 1-6)

God is alomtegenwoordig
God is overal. “Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.” (Jeremia 23:24) “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.” (Psalm 139:7-10)

Toepassing: Wat betekent het voor u dat u zich niet voor God kunt verbergen en dat Hij alles weet wat er in u omgaat?

Gebed: Heer, dank U dat U mij beter kent dan ik mijzelf ken. Amen.

© Maximum Life