God dienen – deel 2 van 8

0
304
Er waren fantastische beloften verbonden aan Gods opdracht!

Lezen: Jozua 1:9-18

Vers voor vandaag: “Wees sterk en moedig.” (Jozua 1:18)

Muziek in de oren van de leider
Direct nadat Jozua werd aangesteld als leider van het volk gaf hij zijn mensen een opdracht, een bevel (vers 10). Dat laat zien dat Jozua zijn nieuwe taak als leider volledig accepteerde. Hij was bereid om zijn mensen te leiden. Dat is belangrijk, vooral als we denken aan hoe Jezus de nood van leiding geven zag. “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.” (Matthéüs 9:36) Eén van de basisbehoeften van ons mensen is om geleid te worden, om leiding te ontvangen. Vaak verzetten wij ons tegen leiding en leiders, maar tegelijkertijd hebben wij het zó nodig. Goede, toegewijde leiders geven zekerheid en stabiliteit. Dat is waar wij allemaal naar verlangen en wat wij nodig hebben.

Maar, niet alleen was Jozua bereid om het leiderschap op zich te nemen, de mensen waren ook bereid om hun nieuwe leider te volgen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je kunt als groep pas echt iets bereiken als de leider zijn taak aanvaardt en als de mensen hun leider accepteren. “Daarop antwoordden zij Jozua: Al wat gij ons bevolen hebt, zullen wij doen en overal, waarheen gij ons zenden zult, zullen wij gaan; evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, zullen wij naar u horen; moge maar de Here, uw God, met u zijn, zoals Hij met Mozes geweest is. Ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal ter dood gebracht worden. Alleen wees sterk en moedig!” (Jozua 1:16-18) Dat moet als muziek geklonken hebben in de oren van Jozua, de nieuwe leider. Alhoewel, toen hij later op z’n strozak lag en die woorden nog eens overdacht bekroop hem misschien een gevoel van onrust. De mensen wilden hem net zó volgen als ze Mozes gevolgd waren. De arme Jozua had zelf gezien en ervaren wat dat in de praktijk betekende. Het volk was immers vaak ongehoorzaam en opstandig geweest tegen haar leider.

Toch mag je wel concluderen dat het eerste hoofdstuk van het boek Jozua een ideale situatie schildert. God gaf een duidelijke en concrete opdracht. Er waren fantastische beloften verbonden aan die opdracht. De voorwaarden voor het ontvangen van die beloften waren voor iedereen duidelijk. Er was een leider die bereid en capabel was om het leiderschap te aanvaarden, en de mensen gaven te kennen dat ze hun nieuwe leider accepteerden en wilden volgen. Wat wil je nog meer?

Het ligt voor de hand om een parallel te trekken met onze situatie. Ook wij hebben een opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen.” (Matthéüs 28:19a) Aan die opdracht is ook een fantastische belofte verbonden: “Ik [Jezus Christus] ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.” (Matthéüs 28:20) De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op die belofte worden ons voorgehouden in het Woord van God. We kunnen alleen maar hopen dat er altijd genoeg leiders zullen zijn die de moed hebben om de Heer te volgen en bereid zijn om leiding te geven, en we kunnen alleen maar bidden dat er genoeg christenen zijn die de bereidheid hebben om hun leiders te accepteren en te volgen.

Toepassing: Denk eens na over uw relatie tot leiders in uw leven (niet alleen de geestelijke leiders). Bent u een hulp en een bemoediging voor hen, of bent u eerder een blok aan hun been? En hoe zit het met uw bereidheid om leiding te geven? Bent u sterk en moedig als u geconfronteerd wordt met een belangrijke taak?

Gebed: Hemelse Vader, help mij om mijn leiders te eren en hen te bemoedigen in hun belangrijke taak. Geef mij de moed om zelf taken aan te pakken en anderen te leiden. Amen.

© Maximum Life