God dienen – deel 8 van 8

0
303
Er rust geen zegen op het dienen van God in eigen kracht!

Lezen: Jozua 7

Vers voor vandaag: “Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban (de zonde) uit uw midden uitdelgt.” (Jozua 7:12)

De derde manier om God te dienen: in eigen kracht
Ja, naast de normale dienst en de buitengewone dienst is er een derde manier om God te dienen. Of eigenlijk is dit helemaal geen manier om God te dienen. Het is meer jezelf dienen. Het betekent dat iemand de door God gegeven talenten en gaven gebruikt voor zijn of haar eigen glorie.

Dat gebeurde ook bij de verovering van het land Kanaän. Direct na die fantastische, buitengewone overwinning over de stad Jericho viel Israël in zonde. We kunnen dat lezen in hoofdstuk zeven. God had geboden dat de Israëlieten geen bezittingen voor zichzelf mochten nemen, maar alles moesten afdragen voor de dienst van de Heer; maar Achan hield zich daar niet aan. Hij stal een mantel, tweehonderd zilveren munten en een staaf goud (7:20-21). Triest is dat. Deze man nam ook deel aan de strijd. Hij diende de Heer. Hij was betrokken bij het werk van God, maar hij gebruikte dat werk om er zelf beter van te worden. Hij had meer belangstelling voor zijn eigen heil dan voor de eer van God.

Maar, dat was niet de enige fout. De tweede fout was dat de leiders God niet zochten. Ze besloten om de stad Ai aan te vallen zonder dat ze er aan dachten de Heer te raadplegen. Ze vielen Ai aan in hun eigen kracht en werden genadeloos verslagen. Israël leerde die dag een belangrijke les. Op een pijnlijke manier moesten zij leren dat er geen zegen kan rusten op het dienen van God in eigen kracht. “Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water.” (Jozua 7:5b)

In de volgende zeventien hoofdstukken van het boek Jozua kunnen wij lezen dat de Israëlieten hun God met wisselend succes dienden. Soms dienden zij God op de normale manier. Ze gebruikten hun gezond verstand en alle mogelijkheden die tot hun beschikking stonden. Andere keren dienden zij God op een buitengewone of bovennatuurlijke manier. Dan deed God, gebaseerd op hun vertrouwen, wat zij nooit alleen konden doen. Soms ook dienden zij God in hun eigen kracht. Of beter gezegd, zij dienden zichzelf ten koste van het werk van de Heer. Toch, ondanks deze ups en downs in het volgen en dienen van de Heer, eindigt het boek Jozua met deze opmerking: “Israël diende de Heer al de dagen van Jozua.” (Jozua 24:31a)

Maar, de mooiste sleutel tot een oprecht dienen van God vinden wij in hoofdstuk 22:5. Daar kunnen wij lezen dat Jozua zei: “Volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.”

In dat ene vers worden vijf dingen genoemd waarop wij moeten letten in het dienen van de Heer:
1. Hem liefhebben.
2. In Zijn wegen wandelen.
3. Zijn geboden onderhouden.
4. Hem aanhangen.
5. Hem dienen met ons hele hart en onze hele ziel.

De meest succesrijke christelijke werker is niet noodzakelijkerwijs diegene die het meest voor de Heer doet, maar diegene die God het minst hindert om Zijn werk te doen.

Toepassing: Kan het zijn dat er een Achan in uw leven is die het bovennatuurlijke werk van God in uw leven blokkeert? Hebt u misschien ook wat gestolen zilver onder de grond verstopt? Kijk eens eerlijk in uw geestelijke spiegel. Reken af met zonden in uw leven.

Gebed: Heer, ik wil U liefhebben, in Uw wegen wandelen, Uw geboden onderhouden, U aanhangen en U dienen met mijn hele hart. Amen.

© Maximum Life