Jezus – deel 1 van 16

0
280
De aangekondigde Messias!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Ik heb het u vanouds verkondigd; voordat het kwam, deed Ik het u horen.” (Jesaja 48:5)

De apostelen hadden het niet zo gemakkelijk om vooringenomen Joden en onwetende heidenen duidelijk te maken dat Jezus Christus de beloofde Messias en de Redder van de wereld is. In hun verkondiging van het Evangelie gebruikten zij steeds weer dezelfde argumenten om duidelijk te maken wie Jezus Christus is en wat Hij voor een ieder van ons kan en wil doen.

Hun argumenten:
1. In Jezus werden (en worden) alle Messiaanse profetieën uit het Oude Testament vervuld.
2. Jezus is opgestaan uit de dood.
3. Jezus deed wonderen die geen mens voor of na Hem ooit heeft kunnen doen.
4. Wij weten en zijn getuigen van het feit dat Zijn boodschap mensenlevens radicaal verandert.

Nu de tijd nadert waarin wij stilstaan bij het feit dat Jezus, de Schepper van hemel en aarde, mens werd (Kerst) hebben wij een goede gelegenheid om na te denken over de Persoon van Jezus Christus. We beginnen met het eerste argument dat de apostelen gebruikten.

De aangekondigde Messias
Door het hele Oude Testament klinkt de belofte van een komende Messias. Dat begint al in Genesis 3:15, waar God onmiddellijk na de zondeval een tipje oplicht van de sluier die over Zijn plannen en over de toekomst hangt. Soms zijn de profetieën in het Oude Testament heel duidelijk en direct, andere keren is het niet meer dan een subtiele aanduiding. Maar, door die hoeveelheid van teksten wordt een heel mooi en redelijk duidelijk beeld geschilderd van een komende Messias.

Laten wij eens een aantal penseelstreken van het ‘schilderij’ van de Messias bekijken:
Zoon van God – Psalm 2:7,8
Koning in de lijn van David – Jeremia 23:5
Profeet – Deuteronomium 18:15-19
God met ons – Jesaja 7:14
Dienaar – Jesaja 42:1-4
Brenger van goed nieuws – Jesaja 61:1-3
Vredevorst – Jesaja 9:5,6
Offer voor onze zonden – Jesaja 53:4-7
Priester – Zacharia 6:12,13

Hoe weten wij nu dat deze en vele andere profetieën daadwerkelijk betrekking hebben op Jezus?
1. Jezus zelf geeft te kennen dat de Schriften spreken over Hem.
“En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.” (Lucas 24:27)
2. Schrijvers van het Nieuwe Testament duiden aan dat profetieën vervuld werden in Jezus Christus. Bijvoorbeeld: “Zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden.” (Handelingen 3:18)
3. Profetieën werden letterlijk vervuld in Jezus Christus.
Met dat laatste gaan wij ons morgen bezighouden.

Toepassing: Waarom zou God een Messias van tevoren hebben aangekondigd?

Gebed: Heer, dank U dat U Uw Zoon zo duidelijk geïntroduceerd hebt. Amen.

© Maximum Life