Jezus – deel 10 van 16

0
276
Radicale woorden van Jezus onderstrepen Zijn Godheid!

Vers voor vandaag: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.” (2 Petrus 1:16)

Wat Jezus over Zichzelf zei
C.S. Lewis, professor aan de universiteit van Cambridge en lange tijd een aanvechter van het christelijke geloof schreef: “Een gewoon mens die dingen zou zeggen, zoals Jezus die heeft gezegd, kan men moeilijk een moraalleraar noemen. Zo’n persoon is gek of een duivelse bedrieger. U zult moeten kiezen. Jezus Christus was en is de Zoon van God, of Hij was een krankzinnige of nog erger. U kunt zich van Hem afmaken door te zeggen dat Hij een demon was òf u kunt aan zijn voeten neerknielen en Hem Heer en God noemen, maar kom niet aandragen met de onzin dat Jezus alleen maar een ‘goed voorbeeld’ is geweest. Dat alternatief heeft Hij ons niet gelaten.”

De afgelopen dagen hebben wij het gehad over de Godheid van Jezus Christus. Vandaag, aan de vooravond van Kerst willen wij stilstaan bij enkele radicale woorden van Jezus die Zijn Godheid onderstrepen. Alleen Iemand die Zelf overtuigd is van Zijn Godheid kan dergelijke dingen zeggen.

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6)

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9b)

“Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.” (Lucas 24:44)

“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.” (Lucas 9:24)

“Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.” (Johannes 17:1b,2)

“De woorden die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:8)

“Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!” (Jezus sprak hem niet tegen, maar zei:) “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” (Johannes 20:28,29)

Toepassing: Als wij deze uitspraken van Jezus werkelijk tot ons door laten dringen kunnen wij alleen maar neerknielen in aanbidding en in absolute verwondering over Zijn majesteit. Toch werd deze Jezus geboren in een kribbe om te leven, te lijden en te sterven voor ons. Misschien wilt u met de andere deelnemers aan Manna aan de vooravond van Kerst neerknielen om Hem te aanbidden en te danken.

Gebed: Halleluja, Heer Jezus, ik wil U loven, prijzen, aanbidden. Amen.

© Maximum Life