Jezus – deel 2 van 16

0
282
Jezus bezoekt onze wereld!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.” (Romeinen 1:1b-4)

Eeuwenlang heeft God door de profeten de komst van de Messias aangekondigd. Al deze profetieën hebben hun vervulling gevonden in Jezus Christus. In het Oude Testament vinden wij meer dan 300 verwijzingen naar de komende Messias die vervuld werden in Jezus Christus. Vandaag en de komende dagen willen wij de Bijbel aan het woord laten aangaande enkele van deze Oud-Testamentische profetieën en hun Nieuw-Testamentische vervullingen.

Geboren uit een maagd
“Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.” (Jesaja 7:14)
“Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.” (Matthéüs 1:22,23)
“En hij (Jozef) had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.” (Matthéüs 1:25)

Zoon van God
“Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.” (Psalm 2:7b)
“En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” (Matthéüs 3:17)

Uit het huis van David
“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.” (Jeremia 23:5)
“Jezus … de zoon van David.” (Lucas 3:23-38, speciaal vers 31)

Geboren in Bethlehem
“En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” (Micha 5:1)
“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea.” (Matthéüs 2:1a)

Kindermoord in Bethlehem
“Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.” (Jeremia 31:15)
“Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia.” (Matthéüs 2:16a,17)

Toepassing: Probeert u zich eens voor te stellen dat wij het Nieuwe Testament niet zouden hebben. Wat voor beeld zouden wij ons dan aan de hand van profetieën kunnen vormen over de komende Messias?

Gebed: Heer, dank U voor Uw alwetendheid. Amen.

© Maximum Life