Jezus – deel 3 van 16

0
267
Profetieën werden vervuld in Jezus Christus, de Messias!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan.” (Matthéüs 26:56a)

We verwonderen ons over de meer dan 300 profetieën uit het Oude Testament die allemaal letterlijk vervuld zijn in Jezus Christus, de Messias.

De Geest des Heren is op Hem
“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren.” (Jesaja 11:1,2)
“Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” (Matthéüs 3:16-17)

Aangekondigd door een boodschapper
“Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal.” (Maleachi 3:1a)
“In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.” (Matthéüs 3:1-3. Zie ook Matthéüs 11:10)

Een bediening van wonderen
“Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen.” (Jesaja 35:4b-6a)
“Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.” (Matthéüs 11:4b,5)

Triomfale intocht in Jeruzalem op een ezel
“Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” (Zacharia 9:9)
“Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen, die voor Hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!” (Matthéüs 21:6-9)

Bij deze laatste profetie zou je kunnen opmerken dat Jezus zelf alles in het werk stelde om deze profetie te vervullen. Heeft de vervulling van deze profetie dan wel waarde?
Juist wel, omdat Jezus door het zelf invullen van deze en andere profetieën aanduidde dat Hij het is waar al deze profetieën over spreken.

Toepassing: Misschien kunt u vandaag een boodschapper voor Jezus zijn.

Gebed: Heer, dank U dat wij boodschappers van Uw wederkomst mogen zijn. Amen.

© Maximum Life