Jezus – deel 4 van 16

0
308
Vandaag een aantal profetieën over het lijden en de dood van Jezus Christus!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet gaan.” (Lucas 22:37a)

Jezus Christus is niet alleen de centrale Persoon van het Nieuwe Testament maar ook van het Oude Testament. Het Oude Testament is als een heraut van Zijn komst. Vele profetieën schilderen in geuren en kleuren Zijn komst, Zijn bediening en Zijn dood en opstanding. Vandaag een paar profetieën over het lijden en de dood van Jezus Christus. Morgen de opstanding en de hemelvaart.

Hij werd verraden voor dertig zilverstukken
“De Here zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakker toegeworpen.” (Zacharia 11:13)
“Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de overpriesters, en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.” (Matthéüs 26:14-16a) “En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich.” (Matthéüs 27:5) “En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen.” (Matthéüs 27:7)

Hij verdedigde Zich niet
“Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.” (Jesaja 53:7)
“En op de beschuldiging, die de overpriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niets.” (Matthéüs 27:12)

Hij werd gemarteld en doorboord
“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” (Jesaja 53:5)
“Ik (Pilatus) zal Hem dus geselen.” (Lucas 23:16a) “Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.” (Johannes 19:34)

Hij werd samen met misdadigers gekruisigd
“Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.” (Jesaja 53:12b)
“Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.” (Matthéüs 27:38) “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lucas 23:34a)

Zijn kleren werden verloot
“Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.” (Psalm 22:19)
“En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.” (Lucas 23:34b)

Toepassing: Binnenkort is het Kerst; dan herdenken wij de geboorte van Jezus Christus. Vandaag hebben wij allemaal bijbelverzen gelezen die te maken hebben met het lijden en de dood van Jezus. Ogenschijnlijk past dat niet, maar als wij bedenken dat Jezus is gekomen om te boeten voor onze zonden, dan is het heel goed om juist in deze tijd na te denken over Zijn dood. Misschien wilt u vandaag tijd nemen om stil te staan bij de geboorte en de dood van Jezus Christus.

Gebed: Heer, dank U dat U voor mij en in mijn plaats gestorven bent. Amen.

© Maximum Life