Jezus – deel 5 van 16

0
304
Profetieën uit het OT die letterlijk vervuld zijn in Jezus Christus!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften.” (1 Corinthiërs 15:3b,4)

Vandaag de laatste studie met profetieën uit het Oude Testament, die letterlijk vervuld zijn in Jezus Christus. Bij de meeste profetieën die wij de afgelopen dagen gelezen hebben duiden de schrijvers van de bijbelboeken zelf aan dat het hier gaat om vervulling van profetieën. Meestal halen de schrijvers zelf de Oud-Testamentische passage aan. Dat geldt ook voor de teksten van vandaag.

De opstanding
“Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.” (Psalm 16:8-11)
“Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope, omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht.” (Handelingen 2:25-28)
“Daarom zegt Hij ook in een andere psalm: Gij zult uw Heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wel ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.” (Handelingen 13:35-37)

Jezus Zelf profeteerde over Zijn opstanding
“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.” (Matthéüs 12:40)
“Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” (Johannes 2:19)
“Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had.” (Johannes 2:22)

Hemelvaart
“Gij zijt opgevaren naar den hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd; Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen.” (Psalm 68:19a)
“Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.” (Efeziërs 4:8,10)

Gezeten aan Gods rechterhand
“Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.” (Psalm 110:1)
“De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.” (Marcus 16:19)

Toepassing: Laten wij ons verwonderen over het feit dat God Zijn heilsplan aan ons bekend gemaakt heeft.

Gebed: Here Jezus, ik dank U dat U voor mijn zonden bent gestorven en opgestaan. Amen.

© Maximum Life