Jezus – deel 9 van 16

0
323
Jezus Christus heeft dezelfde persoonlijkheid en hetzelfde karakter als God!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk.” (Jesaja 46:9b)

Een andere serie studies van Manna gaat over het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God. Als Jezus God is, dan moeten de eigenschappen die God heeft ook gelden voor Jezus Christus. Vandaag enkele voorbeelden van eigenschappen die God alleen heeft (en kan hebben), maar die ook van toepassing zijn op Jezus.

Alomtegenwoordig
God: “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?” (Psalm 139:7)
Jezus: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Matthéüs 28:20. Zie ook Matthéüs 18:20, Romeinen 8:10a)

Alwetend
God: “Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.” (1 Johannes 3:19,20)
Jezus: “Nu weten wij, dat Gij alles weet.” (Johannes 16:30a. Zie ook Johannes 21:17)

De kennis die Jezus had tijdens Zijn leven hier op aarde steeg ver uit boven wat een mens normaal gesproken kan weten en doorzien.

Hij kende de gedachten van mensen (Johannes 2:25); Hij wist wat de Farizeeën in hun hart overlegden (Matthéüs 9:3,4); Hij wist waar de vissen in het water zich bevonden (Lucas 5:4-6); Hij wist precies welke vis een zilverstuk in de bek zou hebben (Matthéüs 17:27); Hij wist wat ergens anders gebeurde (Johannes 11:11); Hij wist wat gebeuren ging (Johannes 18:4); Hij kon in de toekomst kijken (Matthéüs 26:2).

Almachtig
God: “Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27)
Jezus: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” (Matthéüs 28:18b)

Eeuwig
God: “De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.” (Deuteronomium 33:27a)
Jezus: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:5)

Onveranderlijk
God: “De Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.” (Jacobus 1:17b)
Jezus: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8)

Toepassing: Wat betekent het feit dat Jezus alles weet voor u? Geeft die gedachte rust of onrust? Met andere woorden, probeert u dingen voor Jezus te verbergen?

Gebed: Heer, dank U dat U alles weet. Dank U dat U mij beter kent dan ik mijzelf ken. Dank U dat U van mij houdt en dat U het beste met mij voorhebt. Amen.

© Maximum Life