Kronen – deel 2 van 2

0
279
Een kroon voor christenen die bereid zijn om te lijden voor Jezus!

Lezen: Johannes 4:34-38 en 1 Corinthiërs 9:24-27

Vers voor vandaag: “Loopt dan zó, dat gij die (prijs) behaalt!” (1 Corinthiërs 9:24b)

Een jonge dominee vertelde: “Eens zat ik bij het bed van een stervende vriend. Toen we praatten over het feit dat hij ‘naar huis’ zou gaan kwamen er tranen in zijn ogen. Omdat hij jong was dacht ik dat hij bang was om te sterven. Ik probeerde hem te bemoedigen. Toen zei mijn vriend: ik ben niet bang om te sterven; “Ik schaam mij om te sterven. Christus is mijn Verlosser, maar ik heb voor mijzelf geleefd. Nu ga ik mijn Heer ontmoeten. Met lege handen.”
Wij worden behouden uit genade door het geloof. Maar, die behoudenis moet zichtbaar worden in onze manier van leven én in onze werken. Dat is wat God van ons verwacht. Daarboven uit heeft God nog een extra beloning in de vorm van kronen, die sommige christenen zullen ontvangen.

1. De kroon des levens
Een kroon voor christenen die bereid zijn om te lijden voor Jezus (zie de studie van gisteren: Jacobus 1:12, Openbaring 2:10).

2. De krans van blijdschap
“Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.” (1 Thessalonicenzen 2:19,20) Twee andere bijbelgedeelten die u in dit verband kunt lezen zijn: Psalm 126:5,6 en Johannes 4:34-38. In alle drie de gedeelten gaat het om twee dingen: (1) blijdschap als gevolg van (2) verkondiging. Dit is een erekrans voor diegenen die evangeliseren en nieuwe christenen begeleiden.

3. De krans der rechtvaardigheid
“Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.” (2 Timótheüs 4:8) Het woord rechtvaardig is gebaseerd op het woord recht, dat wil zeggen: juist, goed, zoals het hoort. In Hebreeën 12:11 staat: “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.” Het gaat hier om een extra beloning voor die christenen die anderen helpen ‘recht’ te leven, rechtvaardig te zijn, vrucht te dragen door tucht. Het zijn die christenen die anderen helpen om te groeien in het geloof, de onderwijzers, de voorgangers.

4. De onverwelkelijke krans der heerlijkheid
Uit 1 Petrus 5:1-4 blijkt dat dit een speciale krans, een eerbetoon is voor die christenen die trouwe en gehoorzame herders zijn geweest van de kudde die God hen heeft toevertrouwd. Dit is een krans voor leiders die anderen trouw en met liefde leiden naar de wil van God.

5. De onvergankelijke erekrans
In 1 Corinthiërs 9:24-27 vergelijkt Paulus het christenleven met een wedstrijd. De erekrans wordt gewonnen door die christenen die door training en zelfdiscipline de wedstrijd winnen. Of, om het anders te zeggen: die christenen die Jezus bij Zijn terugkomst door hun harde werken en hun inzet de vruchten van hun leven kunnen aanbieden.

Toepassing: Zou het mogelijk zijn dat er een krans op u ligt te wachten?

Gebed: Heer, help mij om mijn mogelijkheden en talenten in te zetten voor U. Amen.

© Maximum Life