Liefde – deel 2 van 7

0
276
God liefhebben!

Lezen: Psalm 27

Vers voor vandaag: “Ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.” (Psalm 27:6b)

God liefhebben
Ik las eens een interview in een blad met een farmaceut. Deze man, die over zijn vakgebied sprak, zei: “Wij weten maar een miljoenste deel van wat een aspirine allemaal in ons lichaam doet.”
Die uitspraak is bij mij blijven ‘hangen’. Ik dacht: Als wij maar zo weinig weten over datgene wat een simpel aspirientje in ons lichaam doet, hoe weinig weten wij dan over God?

Toch probeert God op vele manieren tot ons door te dringen en Zichzelf te openbaren.
1. Door Zijn schepping
“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.” (Romeinen 1:20)
2. Door Zijn Woord
“Toen sprak God al deze woorden …” (Exodus 20:1)
3. Door Zijn Zoon Jezus Christus
“Hij is het beeld van de onzichtbare God.” (Colossenzen 1:15a)
4. Door Zijn Heilige Geest
“De Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid.” (Johannes 16:13a)
5. Door Zijn engelen
“Een engel des Heren sprak tot Philippus.” (Handelingen 8:26)
6. Door Zijn volgelingen
“Hem verkondigen wij.” (Colossenzen 1:28a)

Ons kennen van God zal, ondanks Zijn openbaringen, altijd beperkt blijven. Met ons menselijk verstand kunnen wij eenvoudigweg de grootheid en heerlijkheid van God niet omvatten. “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” (Psalm 139:6) Maar, we moeten er wel naar streven Hem zo goed mogelijk te leren kennen. “Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen.” (Hosea 6:3) Want Hem kennen is Hem liefhebben. “God is liefde” (1 Johannes 4:16). Er is een directe relatie tussen het kennen van God en de liefde voor God. En de liefde voor God leidt tot geestelijke overvloed en zekerheid. “De Here bewaart allen die Hem liefhebben.” (Psalm 145:20a)

Binnen het kader van Manna besteden wij uitvoerig aandacht aan datgene wat de Bijbel ons heeft te zeggen over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een kort overzicht:
1. God is almachtig. (Hij heeft letterlijk alle macht.)
2. God is eeuwig. (Hij staat buiten de tijd.)
3. God is alomtegenwoordig. (Hij is overal.)
4. God is alwetend. (Hij weet alles.)
5. God is heilig. (Hij is absoluut goed.)
6. God is liefde. (Hij is de verpersoonlijking van liefde.)
7. God is rechtvaardig. (Hij is absoluut eerlijk.)
8. God is genadig. (Hij wil vergeven en vergeten.)
9. Enz. enz. enz …

Toepassing: Probeer eens te formuleren wat uw liefde voor God betekent.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar steeds meer Uw grootheid te zien en te ervaren. Amen.

© Maximum Life