Petrus – deel 7 van 8

0
268
De Heilige Geest maakt het verschil!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.” (Handelingen 1:8a)

De afgelopen dagen hebben wij gezien dat Petrus ondanks al zijn goede bedoelingen niet in staat was trouw te blijven aan Jezus. Pas toen de Heilige Geest gekomen was en pas toen Petrus vervuld was met de Heilige Geest had hij de kracht om zonder vrees de zijde van Jezus te kiezen. God stond hem zelfs toe om op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandigheden waar hij Jezus eens verloochend had een krachtig getuigenis te laten horen.

De Heilige Geest
Rond de Pinksterdagen bestuderen wij uitvoerig de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Om deze studie over de bovennatuurlijke verandering in het leven van Petrus af te ronden enkele gedachten over de Heilige Geest.

De Heilige Geest is niet zomaar een kracht of een invloed, maar de Heilige Geest is een Persoon, Hij is God. Net zoals de Vader en de Zoon God zijn, zo is ook de Heilige Geest God. Hij is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Die term komen wij in de Bijbel niet tegen, maar wel het begrip. God manifesteert Zichzelf in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een christelijk dogma dat ik niet kan uitleggen. Ik begrijp het niet, maar ik aanvaard het wel. Iemand heeft eens gezegd: Als wij de Drie-eenheid proberen te begrijpen verliezen wij ons verstand. Maar als wij de Drie-eenheid proberen te ontkennen verliezen wij ons geloof.

Waarom is de Heilige Geest gekomen?
Tijdens het afscheid van Zijn discipelen zei Jezus: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.” (Johannes 14:16-18)

Jezus wist dat Hij moest sterven en dat Hij niet in menselijke gedaante bij Zijn volgelingen kon blijven. Daarom beloofde Hij Iemand anders te zenden in Zijn plaats. Letterlijk staat er: Iemand zoals Ik. Met andere woorden, in de Heilige Geest is Jezus Christus bij ons en in ons.

Wat is het werk van de Heilige Geest?
De Heilige Geest wil ons leven doordrenken met Zichzelf. Hij heeft te maken met alle facetten van ons christen-zijn. Het is dan ook haast te veel om op te noemen wat de Heilige Geest allemaal in een mensenleven wil doen.
Hij overtuigt van zonden – Johannes 16:8.
Hij doet wedergeboren worden – Johannes 3:5,6.
Hij woont in ons – Johannes 14:15-17.
Hij maakt ons tot kinderen van God – Romeinen 8:14-17.
Hij geeft zekerheid – Efeziërs 1:13,14.
Hij helpt ons om te bidden – Romeinen 8:26.
Hij helpt ons om Gods Woord te begrijpen – Johannes 16:13.
Hij produceert vrucht in ons leven – Galaten 5:19-22.
Hij geeft kracht – Handelingen 1:8.

Toepassing: Als u tijd hebt, lees dan de bijbelgedeelten over het werk van de Heilige Geest.

Gebed: Heer, dank U dat Uw Geest mij kracht wil geven. Amen.

© Maximum Life