Psalm 23 – deel 12 van 12

0
293
Gedachten over de hemel!

Lezen: Openbaring 21:1-8

Vers voor vandaag: “Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.” (Openbaring 21:7)

Hij schenkt eeuwig leven – “Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen” (Psalm 23:6b)
Psalm 23 is een fantastisch loflied op Gods liefdevolle omgang met de mensen die Hem toebehoren. Het is haast of David struikelt over de stortvloed van woorden om te beschrijven hoe God Zijn liefde voor ons gestalte geeft. Psalm 23 is een prachtige, emotionele opsomming van Gods handelen met ons.

Maar David was nog niet klaar. Na alles wat Hij geschreven had over zijn Herder voegde hij daar nog aan toe: Dat leven waar ik het over gehad heb zal nooit meer eindigen. In alle eeuwigheid niet. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Dat schreef David, die nog niet wist van Jezus Christus. David, die de woorden van Jezus niet kende: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25) Maar, David had zo’n intieme en persoonlijke omgang met de Heer dat hij intuïtief aanvoelde dat zijn leven met Hem nooit meer zou eindigen. Hij had het over de hemel zonder te kunnen begrijpen waarover hij schreef.

Ook wij kunnen niet echt begrijpen wat de hemel is. Ons denken vindt plaats binnen de begrenzing van tijd en plaats. De hemel valt echter buiten tijd en plaats. Wij kunnen ons geen beeld daarvan vormen. Toch licht de Bijbel een tipje op van de sluier van de hemel.

De hemel is een plaats van:
Beloning – “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen.” (Matthéüs 5:11,12a)
Blijdschap – “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel ….” (Lucas 15:7a)
Troost – “Nu wordt hij (de bedelaar Lazarus) hier (in de hemel) vertroost.” (Lucas 16:25b)
Glorie – “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” (Romeinen 8:18)
Erfenis – “Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid.” (1 Petrus 1:4b,5a)
Gerechtigheid – “Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)
Aanbidding – “Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel.” (Openbaring 7:15a)
Rust – “En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” (Openbaring 14:13)

God wil zó graag onze (enige) Herder zijn. Hij verlangt ernaar om ons te beschermen en naar grazige weiden te voeren. Hij wil ons een diepe innerlijke rust geven. Hij wil ons een geestelijk overvloedig leven geven. Hij wil ons voor eeuwig bij Zich hebben.
Mag Hij dat?

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om te ‘fantaseren’ over de hemel.

Gebed: Heer, dank U dat ik U eens van aangezicht tot aangezicht mag ontmoeten. Amen.
 
© Maximum Life