Psalm 23 – deel 7 van 12

0
303
Niets hernieuwt meer dan vergeving!

Lezen: Lucas 15:1-10

Vers voor vandaag: “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.” (Lucas 15:7)

Hij schenkt vergeving – “Hij verkwikt mijn ziel” (Psalm 23:3a)
Schapen van een goede herder hebben een goed leven. Maar, het gebeurt natuurlijk ook wel eens, dat een schaap zich niet door de herder wil laten leiden. Het dwaalt af van de herder en van de kudde. Het schaap verkiest dan om zijn of haar eigen weg te gaan.

Een voorbeeld daarvan vinden wij in Matthéüs 18:12-14 en Lucas 15:3-6. Daar vertelt Jezus Christus het verhaal van een schaap dat afdwaalt van de kudde. Zodra de herder dit ene schaap mist, laat hij al de andere schapen achter en gaat op zoek naar dat ene afgedwaalde schaap. Hij laat de kudde alleen om het verlorene te zoeken. En wanneer die herder dan eindelijk dat eigenwijze beestje gevonden heeft, dan straft hij dat schaap niet.
Integendeel, er staat: “En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren.” (Matthéüs 18:13) En in het Lucas-evangelie staat dat hij dat ene schaap vol blijdschap op zijn schouders tilt, en thuis gekomen zijn vrienden en buren bijeenroept om met hem feest te vieren.

Ik kan mij niets voorstellen dat meer verkwikkend voor een schaap moet zijn dan dit. Na uren van eigenwijs en wanhopig dwalen wordt het schaap weer gevonden door zijn herder. En in plaats van dit schaap te straffen voor het feit dat het afdwaalde van de kudde is de herder vol blijdschap dat hij zijn schaap weer heeft teruggevonden.

In mijn leven met de Heer weet ik niets dat meer verkwikkend is, niets dat mij meer hernieuwt of geneest, niets dat mij meer ten leven brengt dan vergeving. Liefdevolle vergeving die Hij mij aanbiedt, wanneer ik van Hem afgedwaald ben.

Wat is de basis van de vergeving die God ons telkens opnieuw aanbiedt?
Gods karakter – “Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” (Psalm 86:5)
Gods genade – “Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden.” “Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.” (Lucas 7:41,42a en 7:48b)
Christus’ dood – “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Matthéüs 26:28)
Christus’ macht – “Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven … ” (Lees Lucas 5:17-26)
Bekering – “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden … ” (Handelingen 2:38a)
Onze bereidheid anderen te vergeven – “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” (Matthéüs 6:12)
Geloof in Jezus Christus – “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Handelingen 10:43)

Toepassing: Bent u wel eens bewust afgedwaald van uw Herder om uw eigen weg te gaan? Hoe was dat? Hoe bent u teruggekeerd? Wat zou u anderen kunnen adviseren?

Gebed: Heer, ik wil niet van U afdwalen, maar altijd bij U en Uw kudde blijven. Amen.

© Maximum Life