Verlossing – deel 3 van 8

0
286
Zonde doet ons Gods heerlijkheid missen!

Lezen: Romeinen 5:1-21

Vers voor vandaag: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” (Romeinen 5:8)

Gevolgen van zonde
Een rechter kreeg op een dag zijn eigen zoon voorgeleid, die zich schuldig had gemaakt aan diefstal. De zoon liet echter blijken oprecht spijt te hebben van zijn fout. Dat maakte het voor de rechter-vader heel moeilijk. Als rechter moest hij zijn zoon veroordelen, als vader wilde hij zijn zoon vergeven en helpen. De rechter veroordeelde toen die jongeman tot een geldboete. Nadat hij die uitspraak had gedaan, trok hij zijn toga uit, ging naast zijn zoon staan en betaalde de schuld in plaats van zijn zoon.

Gisteren hebben wij stil gestaan bij het feit dat wij mensen van God afgedwaald zijn en dat wij straf verdiend hebben. Dat geldt voor ons allemaal. Wij staan allemaal schuldig tegenover God. In Romeinen 3:23 staat: “Want allen hebben gezondigd en derven (dat wil zeggen: missen) de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” En in hoofdstuk 5:12 staat: “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.”

De gevolgen van de zonde, het gescheiden leven van God, zijn afschuwelijk.

1. Zonde doet ons Gods heerlijkheid missen
Romeinen 3:23, het vers dat wij hierboven hebben gelezen, maakt duidelijk dat wij door de zonde het persoonlijke, intieme contact met God missen. Daardoor missen wij de eigenlijke zin en de bedoeling van het leven.

2. Zonde maakt ons ‘dood’ voor God
Romeinen 6:23: “Want het loon (het gevolg, de uitbetaling), dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”
De Bijbel maakt duidelijk dat de lichamelijke dood een gevolg is van de zonde die in de wereld is gekomen, maar ook geestelijk zijn wij zonder God dood. Jezus zegt een keer: “Laat de doden de doden begraven.” (Lucas 9:60a) Laat de geestelijk doden de lichamelijk doden begraven.

3. Zonde brengt eeuwige scheiding
“Hij zal straf oefenen over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte.” (2 Thessalonicenzen 1:8,9) Straf, boete en hel zijn geen populaire thema’s. Toch kunnen en mogen wij daar niet omheen als wij de Bijbel serieus willen nemen. Ook daar zullen wij te zijner tijd binnen het kader van Manna aandacht aan geven.

De Bijbel is heel duidelijk over de verwoestende doorwerking van zonde in het leven. Toch is het heel opmerkelijk dat in bijna alle verzen waarin zo duidelijk wordt gesproken over de catastrofale gevolgen van de zonde ook gesproken wordt over de verlossing die God ons in geloof aanbiedt. In één adem noemen de schrijvers van de Bijbel de straf als gevolg van de zonde en de genade die ons ten deel valt door geloof. Ze zijn als die rechter, die beide kanten van de medaille serieus nam.

Toepassing: Hoe denkt u over schuld en boete? Hoe denkt u over de hel? Probeer eens te formuleren hoe u de hel ziet.

Gebed: Hemelse Vader, dank U dat ik Uw heerlijkheid niet hoef te missen, door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus. Amen.

© Maximum Life