Jaarverslag GZB 2019: een jaarverslag in crisistijd!

0
333

Om tijdens de coronacrisis een jaarverslag uit te brengen, ligt ingewikkeld. Alle aandacht gaat ook bij de GZB uit naar de situatie waarin we nú terecht zijn gekomen. Ook de GZB staat voor grote uitdagingen: het werk van partnerkerken wordt door de crisis en de genomen maatregelen geraakt, een deel van de zendingswerkers moest plotsklaps naar Nederland terugkeren, het niet doorgaan van fondsenwervende acties en kerkdiensten heeft invloed op de inkomsten, etc. Toch vindt de organisatie het belangrijk om ook het verslag over 2019 te presenteren.

De GZB is dankbaar dat zoveel jongeren en ouderen – samen met de partnerkerken van de GZB – op vele plaatsen in de wereld zich hebben ingezet om in woorden en daden het Evangelie te delen. Het werk was niet altijd eenvoudig. De ebolacrisis heeft impact gehad op het werk in Congo. De politieke spanningen in de wereld hebben het werk ook beïnvloed, zoals bijvoorbeeld in Malawi. Toch mocht de GZB zich ook het afgelopen jaar inzetten voor de ondersteuning en versterking van lokale gemeenten, en werd dat werk door gemeenten en particulieren op bijzondere wijze ondersteund.

De inkomsten van de GZB in 2019 waren € 7.648.000. Uit gemeenten kwam € 3.240.000, particulieren gaven € 2.347.000. Voor noodhulp ontving de GZB € 488.000 en uit nalatenschappen € 395.000. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag vanuit kerken waar de GZB mee samenwerkt voor steun aan missionaire en diaconale projecten te voldoen, is het noodzakelijk dat de inkomsten stijgen. Met het oog daarop is in 2019 gestart met Zendingsmaatje; dit initiatief is een uitnodiging om betrokken te zijn bij uitgezonden werkers en het werk dat zij doen.

Het jaar 2020 stelt de GZB voor grote uitdagingen. Er wordt noodsteun verleend aan de partnerkerken van de GZB. Er is zorg nodig voor de uitgezonden medewerkers en in veel gevallen gaat het werk gewoon door.

Bron: GZB