Overwinning

0
322
Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 1 Corinthiërs 10:12,13

Weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Efeziërs 6:10,11,14-18

Want doordat Hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Hebreeën 2:18

En verder: Psalm 119:11, Spreuken 28:13, Romeinen 2:1-11, Romeinen 6:14, Romeinen 7:24,25, Galaten 5:16-25, Hebreeën 4:14-16, Jacobus 1:12-14, Jacobus 4:7,8, 1 Petrus 1:6,7, 1 Petrus 5:8,9, 2 Petrus 2:9, 1 Johannes 1:9, 1 Johannes 4:4.