Terugvallen in het geloof

0
309
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hebreeën 4:14-16

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, brengt zij de dood voort. Jacobus 1:12-15

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Jacobus 4:7-10

En verder: Spreuken 28:13, Jesaja 59:1,2, Romeinen 7:24,25, 1 Corinthiërs 10:13, 2 Corinthiërs 12:20,21, Galaten 5:16, Filippenzen 1:6, Jacobus 4:4-6, 2 Petrus 1:9-11, 2 Petrus 2:9, 1 Johannes 1:9, 1 Johannes 5:4.