Woord van God

0
293
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Matthéüs 7:24,25

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timótheüs 3:16,17

Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebreeën 4:12

En verder: 1 Koningen 8:56, Psalm 33:6-9, Spreuken 4:20-22, Spreuken 30:5,6, Jesaja 55:10,11, Marcus 13:31, Johannes 5:24, Johannes 5:39, Johannes 12:48-50, 2 Petrus 1:20,21, Openbaring 22:18,19.