Ziekte

0
313
Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Exodus 23:25

Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Jacobus 5:14,15

En verder: Exodus 15:26, Psalm 30:3, Psalm 41:4, Psalm 91:2,3, Psalm 103:1-5, Psalm 107:20, Spreuken 4:20-22, Jesaja 53:5, Jeremia 30:17, Hosea 6:1, Matthéüs 9:35, Matthéüs 25:36, Lucas 6:19, 1 Petrus 2:24, 3 Johannes 2.