Jozua 22:5 / Alleen, volbrengt zeer nauwgezet

0
318
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des HEREN, u geboden heeft: dat gij de HERE, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Jozua 22:5

Heer en God, vandaag wil ik nadenken over de vijf punten die Jozua zijn mensen op het hart bond.

1. Ik wil u liefhebben met mijn hele ziel en persoonlijkheid.

2. Ik wil vandaag in Uw wegen wandelen. Ik wil U volgen en datgene doen wat U van mij vraagt.

3. Ik wil Uw geboden onderhouden en nakomen zoals ik die heb leren kennen vanuit Uw Woord.

4. Ik wil U aanhangen, dat wil zeggen aan U hangen zoals een kind aan zijn vader hangt. Dicht bij U zijn.

5. Ik wil U dienen, niet halfhartig, maar met mijn hele inzet en mijn hele wezen.

Heer, ik houd van U. Met al mijn gebreken en tekortkomingen wil ik van U zijn en mij door U laten leiden, zodat U mij gebruiken kunt voor Uzelf.
Ik prijs Uw naam.

Amen