Conflicten oplossen

0
321
Het bijbelgedeelte van vandaag bespreekt een conflictsituatie.

Lezen: Handelingen 15:1-34

Vers voor vandaag: “Jaagt naar vrede met allen.” (Hebreeën 12:14a)

Conflicten oplossen
Het bijbelgedeelte van vandaag bespreekt een conflictsituatie. Sommige gelovigen van Joodse afkomst verkondigden dat er zonder besnijdenis geen verlossing mogelijk is. Paulus en Barnabas, die onderweg waren om het Evangelie te verkondigen, verzetten zich hevig tegen deze leer. Het conflict liep zo hoog op dat Paulus, Barnabas en nog enkele evangelisten van de apostelen en de oudsten uit de gemeente van Jeruzalem de opdracht kregen terug te keren van hun zendingsreizen. Er werd een vergadering belegd in Jeruzalem, waarbij kennelijk iedereen de kans kreeg zijn visie te uiten en te verdedigen. We mogen daarom aannemen dat die bijeenkomst enkele dagen geduurd heeft. Omdat men het ondanks alle goede bedoelingen toch niet met elkaar eens kon worden stond Petrus, die binnen de gemeente veel gezag had, op een gegeven moment op. Hij hield een toespraak die de aanwezigen overtuigde. Zo kwam men tot een eensgezinde beslissing die ook direct in daden werd omgezet.

De argumenten die Petrus aanhaalde kunnen worden samengevat in drie punten:
1. Christenen die voortkomen uit de heidenen zijn gelijk aan christenen die voortkomen uit het Jodendom. Zij ontvangen door hun geloof dezelfde innerlijke reiniging en dezelfde Heilige Geest. De bekering van heidenen behoort tot Gods plan.

2. Voor iedereen geldt het bijbelse principe van ‘verlossing door genade’.

3. De Joden zijn niet in staat de wet van Mozes na te leven. Waarom zou men dan die wet opleggen aan niet-Joden?

Uit deze gebeurtenis kunnen wij een aantal principes distilleren die ons kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.
1. Neem conflicten serieus en wacht daar niet te lang mee. Grijp direct in als zich een conflict voordoet, want conflicten groeien haast automatisch. Een klein conflict is gemakkelijker op te lossen dan een groot conflict.

2. Probeer het conflict zo goed mogelijk te identificeren en zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

3. Geef iedereen de kans om zijn of haar probleem te verwoorden en mogelijke oplossingen aan te dragen. Neem daarbij iedereen serieus en moedig alle betrokkenen aan echt te luisteren. Wees niet bang voor emoties, maar zorg er wel voor dat de discussie telkens teruggevoerd wordt tot de feiten.

4. Probeer alternatieven te formuleren en die kritisch te bekijken.

5. Grijp als leider in om ‘knopen door te hakken’. In Handelingen 15:7 staat dat er over het conflict “veel verschil van mening rees”. Met andere woorden, het had heel gemakkelijk een oeverloze discussie kunnen worden die tot niets zou leiden. Petrus greep in op een moment dat de vergadering dreigde vast te lopen. Als leider diende hij de aanwezigen door met gezag zijn mening te verkondigen en aan te dringen op een beslissing.

6. Neem een beslissing. Net als bij het nauwkeurig verwoorden van het conflict is het ook belangrijk om de oplossing en de beslissing duidelijk te formuleren.

7. Maak concrete plannen om de beslissing om te zetten in de praktijk en zie erop toe dat het ook daadwerkelijk gebeurt.

Toepassing: Probeer de bovenstaande principes eens toe te passen op conflictsituaties bij u thuis, in uw gemeente of op uw werk.

Gebed: Heer help mij om een constructieve bijdrage te leveren bij het oplossen van conflicten. Ik wil een deel van de oplossing zijn en niet een deel van het probleem. Amen.
 
© Maximum Life