Jezus – deel 11 van 16

0
279
Kerst!

Lezen: Lucas 2:1-20

Vers voor vandaag: “En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” (Lucas 2:10-14)

Kerst, de dag waarop wij stilstaan bij het feit dat God, in de Persoon van Jezus Christus deel werd van Zijn eigen schepping, om zo ons mensen te kunnen redden uit de klauwen van de tegenpartij. Jezus werd geboren om ons te wijzen op God en om de toorn van God in onze plaats te ondergaan. Hij werd geboren om te sterven en zodoende ons het leven te kunnen aanbieden.

Vandaag en morgen willen wij uit eerbied, verwondering en aanbidding eenvoudigweg verwijzen naar namen en titels die wij in de Bijbel vinden voor onze Heer Jezus Christus. Misschien kunt u deze dagen tijd nemen om Jezus te danken en te aanbidden naar aanleiding van onderstaande namen.

Immanuël (God met ons) – (Matthéüs 1:23)
Eerstgeborene – (Hebreeën 1:6)
Goede Meester – (Marcus 10:17)
Beeld Gods – (2 Corinthiërs 4:4)
Heiland der wereld – (1 Johannes 4:14)
Levende God – (1 Timótheüs 4:10)
Woord des levens – (1 Johannes 1:1)
Waarachtige God – (1 Johannes 5:20)
Afgekeurde hoeksteen – (Lucas 20:17)
(Zons)Opgang – (Lucas 1:78)
Kracht Gods – (1 Corinthiërs 1:24)
Licht – (Johannes 1:9)
Herder – (Johannes 10:11)
Onze Heer – (Romeinen 6:23)
Vorst en gebieder der natiën – (Jesaja 55:4)
Koning der eeuwen – (1 Timótheüs 1:17)
Begin en einde – (Openbaring 21:6)
Zoon zijner liefde – (Colossenzen 1:13)
Lam Gods – (Johannes 1:36)
Zoon van de Gezegende – (Marcus 14:61)
Zoon des Allerhoogsten – (Lucas 1:32)
Ware wijnstok – (Johannes 15:1)
Beproefde steen – (Jesaja 28:16)
Waarheid – (Johannes 14:6)
Engel des verbonds – (Maleachi 3:1)
Leidsman – (Matthéüs 2:6)
Middelaar – (Hebreeën 12:24)
Zaad van de vrouw – (Genesis 3:15)
Here der Heren – (1 Timótheüs 6:15)
Priester – (Hebreeën 5:6)
Blinkende morgenster – (Openbaring 22:16)
Hoop der heerlijkheid – (Colossenzen 1:27)

© Maximum Life